1. Kalembasa S., Godlewska A., Wysokiński A. 2008. Skład chemiczny popiołów z węgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania. Roczniki Gleboznawcze, Tom LIX Nr 2, Warszawa 93-97.

2. Kalembasa S., Godlewska A. 2008. Ocena stosowanych materiałów organicznych pod kątem zawartości Mn i Ni w życicy wielokwiatowej. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 533 : 181-188.

3. Kalembasa S., Kuziemska B. 2008. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na tle zróżnicowanego wapnowania na plon oraz zawartość  fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 335-342.

4. Kalembasa S., Kuziemska B. 2008. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na plon i zawartość  fosforu  w kupkówce pospolitej oraz aktywność enzymatyczną gleby. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Chemia  Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Nr 4 (1204): 72-81.

5. Kalembasa S., Symanowicz B. 2008.  Zmiany zawartości fosforu całkowitego w glebie i rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) pod wpływem nawożenia mineralnego NPKCa.  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Chemia  Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Nr 4 (1204): 115-121.

6. Kalembasa S., Symanowicz B., Wysokiński A. 2008. Wpływ kompostowanych osadów ściekowych z korą i trocinami oraz ich współdziałanie z NPK na zawartość wybranych mikroelementów w glebie i roślinie. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 343-353 .

7. Kalembasa S., Wiśniewska B. 2008. Wpływ dawek azotu na zawartość Ca, Mg, S i Na w biomasie ślazowca pensylwańskiego (Sida Hermaphrodita Rusby). Acta Agrophysica 11(3), 667-675 .

8. Kalembasa S., Wysokiński A. 2008. Wpływ dodatku różnych ilości CaO i popiołu z węgla brunatnego do osadów ściekowych na zawartość boru i molibdenu w roślinach testowych. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 533: 189-196.

9. Kalembasa S., Wysokiński A. 2008. Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość w nich metali ciężkich. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 355-362.

10. Kalembasa D., Godlewska A., Jaremko D.  2008. Zawartość siarki siarczanowej w glebach wokół składowiska odpadów komunalnych. Rocz. Glebozn., 59, 1: 100-105.

11. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M., Jaremko D. 2008.  Frakcje metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż obwodnicy miasta Siedlce. Rocz. Glebozn., 59, 2: 85-92.

12. Kalembasa D., Becher M. 2008.  Węgiel i azot we frakcjach materii organicznej gleb torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca. Rocz. Glebozn., 59, 2: 98-103.

13. Kalembasa D., Malinowska E. 2008.  Wpływ nawożenia osadem ściekowym i mocznikiem na zawartość wybranych pierwiastków w trawie Miscanthus sacchariflorus. Acta Agrophysica, 11(3): 657-666 .

14. Kalembasa D.,  Becher M.,  Pakuła K. 2008. Dynamika zmian zawartości węgla  i azotu w kwaśnych hydrolizatach z gleb o różnym okresie zalewania wodą. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 171-178.

15. Kalembasa D.,  Majchrowska – Safaryan A. 2008. Zawartość wybranych pierwiastków w glebach na stoku morenowym. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 179-184 .

16. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2008. Zawartość K, Ca, Mg, S i Na w różnych materiałach organicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 185-190.

17. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2008. Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na plon i zawartość wybranych makroelementów w życicy wielokwiatowej. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 191-198 .

18. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2008. Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość, pobranie i wykorzystanie fosforu przez życicę wielokwiatową. W: Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Chemia, 4(1204): 109-114.

19. Kalembasa D., Malinowska E. 2008.  Wpływ dawek osadu ściekowego na plon biomasy trawy Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack., zawartość siarki oraz wartość energetyczną.  Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 533: 173-179.

20. Kalembasa D., Jaremko D. 2008.  Skład chemiczny wody w siedleckiej sieci wodociągowej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 8, 2a(23): 81-87.

21. Kalembasa D., Malinowska E., Kalembasa S. 2008.  Silver grass (Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack.) biomass yield, sulfur content, and energetic value resulting from varied fertilization with sewage sludge. In: Miscanthus – Netzwerke und Visionen  (eds. R. Pude). Universität Bonn-ILB Press, Bonn: 60-66.

22. Becher M., Kalembasa D., Pakuła K. 2008. Charakterystyka i zmiany jakościowe materii organicznej gleb w wyniku zalewu wodą w doświadczeniu lizymetrycznym. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 8, 2a(23): 5–12 .

23. Becher  M.,  Kalembasa  D.  2008.   Charakterystyka  kwasów  huminowych w leśnych glebach rdzawych na Nizinie Południowopodlaskiej. Rocz. Glebozn., 59, 3: 17-22 .

24. Godlewska A., Kalembasa S. 2008. Wpływ osadów ściekowych, popiołu węgla kamiennego i wapnowania na zawartość, pobranie i współczynnik wykorzystania fosforu przez rośliny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Chemia  Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Nr 4 (1204): 152-158 .

25. Kuziemska B., Kalembasa S. 2008. Wpływ wapnowania, nawożenia organicznego oraz zanieczyszczenia gleby niklem na aktywność ureazy, zawartość węgla i azotu w glebie po uprawie kupkówki pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 533: 259-268 .

26. Pakuła K., Kalembasa D. 2008. Frakcje fosforu w leśnych glebach płowych Niziny Południowopodlaskiej. Rocz. Glebozn., 59, 1: 161-166 .

27. Sawicka B., Kalembasa D. 2008. Zmienność zawartości makroelementów     w bulwach Helianthus tuberosus L. pod działaniem zróżnicowanego nawożenia azotem. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(1): 67-82 .

28. Wiśniewska B., Kalembasa D. 2008. Zawartość węgla i azotu w wyciągach z różnych materiałów organicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 533: 377-384.

29. Wysokiński A., Kalembasa S. 2008. Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz ich kompostowania na zawartość, pobranie i współczynnik wykorzystania fosforu przez rośliny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Chemia  Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Nr 4 (1204): 141-151 .

30. Wysokiński A., Kalembasa S., Symanowicz B. 2008. Wpływ alkalizacji oraz kompostowania osadów ściekowych na zawartość boru i molibdenu w roślinach.  Zesz. Probl. Post. Nauk  Rol., 526: 487-495 .

Pole tekstowe:   Publikacje 2008

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ