1. Kalembasa D., Wiśniewska B. 2009. Influence of post-champignon subsoil fertilization on lead, cadmium, and nickel contents in italian ryegrass. Fresenius Environmental Biulletin,18, 7: 1100-1102.

2. Kalembasa D., Bulińska-Radomyska Z., Majchrowska-Safaryan A., Sobiech Szczapa B. 2009. Contents of some trace elements in organ sof old and modern spring cereals. Fresenius Environmental Biulletin,18, 7: 1167-1172.

3. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M. 2009.  Content of Fe, Al, Mn in the forest district arenosols, albic arenosols and haplic podzols of south Podlasie Lowland. Fresenius Environmental Biulletin,18, 7a: 1192-1195.

4. Kalembasa D., Jaremko D. 2009. Iron, manganese, barium, and strontium concentrations in Liwiec river water. Fresenius Environmental Biulletin,18, 7a: 1196-1200.

5. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M., Jaremko D. 2009. Trace elements in the peat-muck soils in the upper Liwiec river valley. Fresenius Environmental Biulletin,18, 7a: 1201-1204.

6. Pakuła K.,  Kalembasa D. 2009.  Fractions of chromium and lead in forest luvisols of south Podlasie  lowland. Environment Protection Engineering, 35, 1: 57-64.

7. Wiśniewska B., Kalembasa D. 2009.  Influence of processed sewage sludge on nitrogen content in plants and soils. Environment Protection Engineering,  35, 2: 141-148.

8. Kalembasa D.,  Malinowska E. 2009. Influence of sewage sludge fertilization on heavy metal content in biomass of silver grass during field experiment. Environment Protection Engineering, 35, 2: 149-155.

9. Kalembasa D., Pakuła K. 2009. Heavy metal fractions in soils fertilized with sewage sludge. Environment Protection Engineering, 35, 2: 157-164.

10. Kalembasa D., Becher M. 2009.  Protection of organic master in chosen soils fertilized with sewage sludge. Environment Protection Engineering, 35, 2: 165-171.

11. Kalembasa D., Malinowska E. 2009. Działanie następcze osadu ściekowego zastosowanego do gleby w doświadczeniu wazonowym na zawartość metali ciężkich w trawie Miscanthus sachariflorus. Acta Agrophysica,167, 13(2): 377-384.

12. Kalembasa D. Wiśniewska B. 2009.  Wpływ nawożenia podłożem popieczarkowym na zawartość żelaza, manganu i boru w życicy wielokwiatowej.  Acta Agrophysica, 168, 13(3): 725-732.

13. Kalembasa D., Malinowska E. 2009. Influence of mineral fertilization on total content of Co, Li and Ti in biomass of five Miscanthus genotypes. Ecological Chemistry and Engineering, 16(1-2): 27-33.

14. Kalembasa D., Wiśniewska B., 2009. Aluminium, lithium, and cobalt contents in organic materials of different origins. Ecological Chemistry and Engineering, 16(3): 287-291.

15. Kalembasa D., Becher M. 2009.  Frakcje azotu w glebach torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, 2(26): 73-82.

16. Kalembasa D., Becher M., Pakuła K. 2009. Profile differences of zinc, copper, and nickel contents in forest soils on south-Podlasie lowland. Archives of Environmental Protection, 35, 4: 159-164.

17. Pakuła K., Kalembasa D. 2009. Distribution of nickel fraction in forest luvisols in the South Podlasie Lowland. J. Elementol., 14(3): 517-525.

18. Kalembasa D., Majchrowska–Safaryan A., Pakuła K. 2009. Profile differentiation of lead and chromium  fractions founds in soils localized on a moraine slope. J. Elementol, 14(4): 671-684.

19. Kalembasa D., Malinowska E. 2009.  The yield and content of trace elements in biomass of Miscanthus sacchaliflorus ((Maxim.) Hack.) and in soil in the third year of a pot experiment. J. Elementol. 14(4): 685-692.

20. Kalembasa D., Becher M. 2009. Kwasy huminowe gleb torfowo- murszowych w dolinie górnego Liwca. Rocz. Glebozn., 60, 3: 100-106.

21. Kalembasa D., Majchrowska-Safaryan A. 2009. Frakcje metali ciężkich w zużytych podłożach z pieczarkarni. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41: 572-577.

22. Kalembasa D., Pakuła K., Becher M. 2009.  Profile differences of Fe, Al and Mn in the peat-muck soils in the upper Liwiec  river valley. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 8(2): 3-8.

23. Kalembasa D., Malinowska E. 2009. Zawartość makroskładników w biomasie trawy Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. oraz w glebie po trzech latach uprawy. Zesz. Post. Nauk Roln., 537: 153-159.

24. Wiśniewska B., Kalembasa D. 2009. Mineralizacja związków węgla i azotu podczas rozkładu materiałów organicznych w piaszczystym utworze glebowym.  Zesz. Post. Nauk Roln., 537: 369-389.

25. Kalembasa D., Majchrowska- Safaryan A. 2009.  Rozmieszczenie niklu we frakcjach wydzielonych sekwencyjnie z gleb stoku morenowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 540: 191-200.

26. Kalembasa D., Pakuła K. 2009.  Profilowa zmienność baru, tytanu, strontu, wanadu, arsenu, litu i kobaltu w leśnych glebach bielicoziemnych Niziny Południowopodlaskiej.  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 540: 201-209.

27. Kalembasa S ,  Godlewska A. 2009: Influence of varied nutrition and liming on Cu, Zn, and Fe  contents at test plants. Frasenius Environmental Bulletin. Vol. 18, No 7a: 1210-1213.

28. Kalembasa S ,  Godlewska A. 2009: The influence of sewage sludge and liming on contents  of some heavy metals at annual ryegrass. Frasenius Environmental Bulletin. Vol. 18, No 7a: 1214-1218.

29. Kalembasa S., Godlewska A. 2009.  Fielding and macronutrients contents at Italia ryegrass on a background of organic fertilization and liming.  Ecological Chemistry and Engineering A, 16(11): 1473-1481.

30. Godlewska A., Kalembasa S. 2009.  Wpływ nawożenia organicznego, wapnowania  i gatunku gleby na zawartość Li, Ba i Ti w życicy wielokwiatowej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41: 578-584.

31. Kalembasa S., Symanowicz B. 2009.  The changes of molybdenum and cobalt contents in biomass of Goat’s rue (Galega orientalis Lam.). Fresenius Environmental Bulletin, 18(7): 1150-1153.

32. Kalembasa S., Symanowicz B. 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w mieszaninach odpadowych węgli brunatnych i osadów ściekowych w czasie inkubacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 535: 209 – 218 .

33. Kalembasa S., Symanowicz B. 2009. Wpływ węgli brunatnych, osadów ściekowych, ich mieszanin i nawożenia NPK na zawartość boru i manganu w glebie i roślinie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 541: 189-198.

34. Kalembasa S., Symanowicz B. 2009. Wpływ procesu biologicznej redukcji N2 na zmiany zawartości żelaza i manganu w biomasie rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) w kolejnych latach uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 541: 181-188.

35. Kalembasa S., Symanowicz B. 2009. Zmiany zawartości całkowitych form żelaza, glinu, ołowiu i kadmu w mieszaninach odpadowych węgli brunatnych i osadów ściekowych w czasie inkubacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 537: 161-170.

36. Symanowicz B., Kalembasa S. 2009. Zmiany zawartości Fe, Li i Ti w kukurydzy pod wpływem stosowania odpadowych materiałów organicznych, popiołu i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 538: 257-265.

37. Symanowicz B., Kalembasa S. 2009.  Wpływ stosowania odpadowych materiałów organicznych i ich mieszanin na zmiany zawartości żelaza i molibdenu w glebie i życicy wielokwiatowej (Lolium Multiflorum Lam.). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40: 660-668.

38. Kuziemska B., Kalembasa S. 2009. Influence of soil contamination with nickel and liming on lead and manganese contents in red clover biomass. Archiwum Ochrony Środowiska, 35(1): 95-107.

39. Kuziemska B., Kalembasa S. 2009.  Influence of soil contamination with nickel at various acidity on a base of calcium and manganese contents in beans. Ecological Chemistry and Engineering, A, Vol. 16, No.1-2: 35-50.

40. Kalembasa S., Kuziemska B. 2009. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na tle nawożenia organicznego na aktywność  dehydrogenaz. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41: 470-478.

41. Kuziemska B., Kalembasa S. 2009. Effect of soil contamination with nickel at  varied pH on zinc and iron contents in red clover (Trifolium pretense L.). Fresenius Environmental Bulletin, 18(7a): 1226-1231.

42. Kuziemska B., Kalembasa S. 2009. Influence of soil contamination with nickel at various acidities on a base of Zn and Fe contents in beans. Fresenius Environmental Bulletin, 18(7a):1177-1185.

43. Wysokiński A., Kalembasa S. 2009. Influence of alkalizing and composting of sewage sludge on copper and zinc content in plants and soil. Environment Protection Engineering, 35, 2: 81-88.

44. Kalembasa S., Wysokiński A. 2009. The influence of mineral and organic additions to the waste activated sludges and the duration of composting process on the content of Ti, Sr, Co and Li in plants. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 10a: 1927-1931.

45. Kalembasa S., Wysokiński A., Cichuta R. 2009. Zawartość metali ciężkich w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym. Acta Agrophisyka, 13(2), 385- 392.

46. Wysokiński A., Kalembasa S. 2009.  Wpływ sposobu alkalizacji oraz kompostowania  osadów ściekowych na zwartość glinu,  manganu i litu w roślinach. Ochrona Środowiska  i Zasobów Naturalnych, 41: 505-515.

Pole tekstowe:   Publikacje 2009

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ