Pole tekstowe:   Publikacje 2006

1. Kalembasa S., Godlewska A. 2006. Plonowanie i zawartość makroskładników  w rajgrasie włoskim pod wpływem stosowania mieszaniny torfu niskiego i osadów z popłuczyn farb. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 : 287-296 .

2. Kalembasa S., Wiśniewska B. 2006. Wpływ azotu na plon ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) oraz zawartość w niej makroelementów. Acta Agrophysica, 8(1) : 127-138.

3. Kalembasa S., Wysokiński A. 2006. The influence of alkalization type waste activated sludges on the yield, content and value of utilization coefficient of nitrogen by tested plants, Polish Journal of Soil Science,  XXXIX/2  : 197-209.

4. Wysokiński A., Kalembasa S. 2006. Wybrane parametry fizykochemiczne świeżych i kompostowanych osadów ściekowych oraz ich mieszanin z CaO lub popiołem z węgla brunatnego. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, (1) : 51-61.

5. Kalembasa S., Symanowicz B. 2006. The influence of fertilization with brown coals, waste activated sludges and their mixtures on the content of chromium and nickel in soil materials and Italian ryegrass. Archiwum Ochrony Środowiska , 32(4), pp. 79-86.

6. Symanowicz B., Kalembasa S. 2006. Następczy wpływ węgli brunatnych i osadów ściekowych oraz ich mieszanin na plon i skład chemiczny życicy wielokwiatowej. IMUZ w Falentach Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 6, 1(16) :  391-401.

7. Kalembasa S., Kuziemska B. 2006. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na plon kupkówki pospolitej.  Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 : 297-304.

8. Symanowicz B. 2006. Zmiany zawartości mikropierwiastków w czasie inkubacji mieszanin węgli brunatnych i osadów ściekowych,  Zesz.  Probl. Post. Nauk Roln., 512 :  571-577.

9. Kalembasa S., Godlewska A. 2006. Wpływ stosowania różnych osadów ściekowych i wapnowania na zawartość magnezu w życicy wielokwiatowej i glebie, Bibliotheca Fragmenta Agronomia, 10, Puławy : 31-35.

10. Kalembasa S., Wysokiński A. 2006. Wpływ alkalizacji osadów ściekowych na zawartość miedzi, cynku i kadmu w roślinach testowych. Bibliotheca Fragmenta Agronomia, 10, Puławy :  39-42.

11. Kalembasa S., Kuziemska B. 2006. Wpływ wapnowania i nawożenia organicznego na zawartość wapnia, magnezu, potasu i sodu w kupkówce pospolitej. Bibliotheca Fragmenta Agronomia,10, Puławy : 35-39.

12. Kalembasa S., Godlewska A. 2006. Zawartość wybranych metali ciężkich w życicy wielokwiatowej po zastosowaniu mieszaniny osadów ściekowych z popiołem węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, 8 :  95-96.

13. Kalembasa S., Kuziemska B., Godlewska A. 2006. Zawartość metali ciężkich i ich frakcje w wybranych materiałach organicznych, Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. Pol. Tow. Inż. Ekol. i PTG, Rzeszów, 8 : 93-94.

14. Symanowicz B. 2006. Zmiany zawartości kadmu, ołowiu i niklu w życicy wielokwiatowej pod wpływem nawożenia kompostami z osadów, kory i trocin oraz nawożenia mineralnego, Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. Pol. Tow. Inż. Ekol. i PTG, Rzeszów , 8 : 215-216.

15. Wysokiński A., Kalembasa S., 2006. Zawartość fosforu i siarki w roślinach nawożonych świeżymi i kompostowanymi osadami ściekowymi z dodatkiem CaO i popiołu z węgla brunatnego. Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. Pol. Tow. Inż. Ekol. i PTG, Rzeszów, 8 : 251-252.

16. Kalembasa S., Malinowska E., Siewniak M. 2006. Wpływ nawożenia na plonowanie wybranych gatunków wierzby krzewiastej. Acta Agrophysica,  8(1) : 119-126.

17. Kalembasa S., Wiśniewska B. 2006. Ilość  NO3-, NH4+  i CO2 jako wskaźnik przemian wermikompostów w piaszczystym utworze glebowym, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513 :189-198.

18. Kalembasa S., Chromiński P., Wysokiński A., Cichuta R. 2006.  Wpływ terminu stosowania wywaru ziemniaczanego oraz nawożenia mineralnego na plon roślin w 3 letnim doświadczeniu wazonowym, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 512 :277-285.

19. Wysokiński A., Kalembasa S. 2006. Wpływ kompostów z osadów ściekowych z tlenkiem wapnia i popiołem z węgla brunatnego na zawartość wapnia i magnezu w roślinach, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych , 512 : 669-677.

20. Kalembasa S., Wiśniewska B. 2006. Zmiany ilości azotu N-NO3- podczas rozkładu wermikompostów w piaszczystym utworze glebowym.   Konferencja Naukowa ,,Azotany w ekosystemach rolniczych Inżynieria Ekologiczna, Warszawa PTIE” : 17-18.                  

21. Kalembasa D., Pakuła K. 2006. Fractions of zinc and copper in the forest luvisols of the South Podlasie lowland. Polish J. of Environ. Stud., 15, 2A, I: 98-103.

22. Pakuła K., Kalembasa D. 2006. Content of Ti, Ba, Sr, Li and their fractions in luvisols. Polish J. of Environ. Stud., 15, 2A, I : 150-153.

23. Kalembasa D., Jaremko D. 2006. Total content of lithium, barium and strontium in soils of South Podlasie Lowland. Polish J. of Environ. Stud., 15, 2A, II : 320-325.

24. Kalembasa D., Jaremko D.,  Wiśniewska B., Majchrowska – Safaryan A. 2006. Content of of lithium, barium and strontium in organic materials. Polish J. of Environ. Stud., 15, 2A, II : 326-328.

25. Kalembasa D., Becher M., Pakuła K. 2006. Heavy metals in the peat-muck soils of wetlands in the upper Liwiec river vallay. Polish J. of Environ. Stud.15, 5D, I : 333-336.

26. Kalembasa D., Becher M. 2006. Węgiel i azot w wydzielonych frakcjach materii organicznej leśnych gleb rdzawych i bielicowych Niziny Południowopodlaskiej. Rocz. Glebozn., 57, 3-4 : 44-54.

27. Becher M., Kalembasa D. 2006. Charakterystyka bitumin leśnych gleb rdzawych i bielicowych na Nizinie Południowopodlaskiej. Rocz. Glebozn., 57, 3-4 : 5-12.

28. Kalembasa D., Szczukowski S., Cichuta R., Wysokiński A. 2006. Plon biomasy i zawartość azotu w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotem. Pam. Puł., 142 : 171-178.

29. Kalembasa D. 2006. Ilość i skład chemiczny popiołu biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 135, 7(4) : 909-914.

30. Kalembasa D.,  Malinowska E., Siewniak M. 2006. Wpływ nawożenia na plonowanie wybranych gatunków wierzby krzewiastej. Acta Agrophysica, 139, 8(1) : 119-126.

 

 

 

 

 

 

 

Strona 2

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA

I CHEMII ROLNICZEJ